strzelnica-torun.pl

Statut Stowarzyszenia „Towarzystwa Strzeleckiego OLENDER SHOOTING CENTER”

(tekst jednolity)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Towarzystwo Strzeleckie Olender Shooting Center”.
 2. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o „Klubie”, rozumie się przez to Stowarzyszenie „Towarzystwo Strzeleckie Olender Shooting Center”.

Art. 2.

 1. Siedzibą Klubu jest Wielka Nieszawka.
 2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwej realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działalność również poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3.

Klub posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 – o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami).

Art. 4.

 1. Klub może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o celach zbieżnych z celami statutowymi Klubu.
 2. Klub może powoływać sekcje i koła zainteresowań.

Art. 5.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

Art. 6.

Klub może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

Rozdział II

Cele i formy działania

Art. 7.

Celem Klubu jest:

 • Organizowanie, upowszechnianie i rozwijanie wszelkich form strzelectwa;
 • Kolekcjonowanie broni palnej i militariów;
 • Organizowanie szkoleń obronno – sportowych;
 • Podnoszenie poziomu wyszkolenia członków Klubu, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej oraz psychofizycznej, według reguł umownych;
 • Prowadzenie działalności wychowawczej, krzewienie tradycji Polskich Sił Zbrojnych, historii broni, wychowanie młodzieży w systemie wartości patriotycznych;
 • Propagowanie służby wojskowej oraz konsolidacja środowisk żołnierskich na terenie kraju i zagranicy;
 • Podnoszenie umiejętności służących wzmocnieniu obronności kraju;
 • Prowadzenie działalności związanych z obronnością Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Propagowanie wartości wymaganych w czasie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych i służby zasadniczej;
 • Podejmowanie działań na rzecz przestrzegania zasad ładu i porządku publicznego;
 • Prowadzenie działalności w zakresie płetwonurkowania;
 • Wspieranie i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, w szczególności osób niepełnosprawnych;
 • Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej;
 • Ochrona prawna członków Klubu.

 

Art. 8.

Realizację celów statutowych Klub podejmuje w szczególności przez:

 • Tworzenie swoim członkom warunków do zaspokajania zainteresowań i umożliwienia im uczestnictwa we wszystkich formach działalności Klubu;
 • Organizację imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych w szczególności osób niepełnosprawnych;
 • Prowadzenie szkoleń strzeleckich;
 • Organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób na terenie działania Klubu;
 • Inne działania sprzyjające wykonywaniu działalności statutowej.

Art. 9.

Dla realizacji celów statutowych, Klub może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

Rozdział III

Członkowie Klubu

Art. 10.

 1. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła lat 18.
 2. Członkiem Klubu może zostać także osoba prawna.

Art. 11.

Członkowie Klubu dzielą się na:

 • Członków zwyczajnych;
 • Członków wspierających;
 • Członków honorowych.

Art. 12.

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna, wspierająca realizację celów statutowych Klubu.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu.

Art. 13.

 1. Kandydat na członka zwyczajnego Klubu, po uzyskaniu zgody przynajmniej jednego członka zwyczajnego (zwanego „członkiem wprowadzającym”), składa pisemną deklarację przystąpienia do Klubu wraz z zobowiązaniem do płacenia składki członkowskiej. O przyjęciu w poczet członków Klubu decyduje Zarząd w formie uchwały. Członek zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu.
 2. Kandydat na członka wspierającego składa Zarządowi pisemne oświadczenie o chęci wspierania Klubu, a następnie ustala z Zarządem formę i charakter wsparcia. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje uchwałą Zarządu.
 3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu.

Art. 14.

 1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Klubu, a w szczególności:
 • Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do organów Klubu;
 • Może składać wnioski i oświadczenia dotyczące wszystkich spraw związanych z celami statutowymi oraz funkcjonowaniem Klubu;
 • Ma prawo korzystać ze sprzętu sportowego, urządzeń sportowych i lokali Klubu na zasadach określonych regulaminem;
 • Może korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Klubu w związku ze swoją działalnością;
 • Ma prawo do korzystania z legitymacji klubowej oraz odznak klubowych;
 • Może posługiwać się bronią sportową i palną krótką, posiadaną na podstawie pozwolenia na posiadanie broni w ramach zajęć programowych Klubu.
 1. Członek wspierający ma prawo brania udziału w Walnym Zebraniu Członków Klubu bez biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Może także korzystać ze sprzętu i urządzeń Klubu.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Art. 15.

 1. Do obowiązków członka zwykłego należy:
 • Przestrzeganie postanowień Statutu Klubu oraz regulaminów i uchwał podejmowanych przez organy Klubu;
 • Regularne opłacanie składki członkowskiej płatnej do 31 stycznia każdego roku. Na uzasadniony wniosek członka, Zarząd może odroczyć termin płatności składki za okres do 6 miesięcy;
 • Aktywny udział w działalności Klubu;
 • Uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Poświęcenie dwóch dni w każdym miesiącu na rzecz szkolenia innych członków oraz osób korzystających z usług strzelnic oraz Klubu;
 • Udzielanie innym członkom pomocy niezbędnej w zakresie działalności Klubu.
 1. Do obowiązków członka wspierającego należy:
 • Opłacanie składki członkowskiej płatnej do 31 stycznia każdego roku w zadeklarowanej przez siebie wysokości;
 • Regularne wywiązywanie się z deklarowanych przez siebie świadczeń;
 • Przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 1. Do obowiązków członka honorowego należy:

Przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 16.

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu, Zarząd może przyznawać członkom nagrody oraz wyróżnienia, z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 2. W przypadku naruszenia postanowień Statutu Klubu lub uchwał jego organów, Sąd Koleżeński może nałożyć na członka karę dyscyplinarną przewidzianą w regulaminie wewnętrznym.

Art. 17.

 1. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:
 • Oświadczenia członka o wypowiedzeniu członkostwa złożonego na piśmie lub ustnie do protokołu;
 • Śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Likwidacji członka będącego osobą prawną;
 •  
 1. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
 • Zalegania z zapłatą składki rocznej przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
 • Działania członka na szkodę Klubu;
 • Postępowania rażąco sprzecznego ze Statutem Klubu;
 • Postępowania członka godzącego w dobre imię Klubu;
 • Brak czynnego udziału w działalności Klubu określonego w art.15 ustęp 1 pkt. 3-6 Statutu Klubu;
 1. O wykluczeniu członka decyduje Zarząd w formie uchwały, po wcześniejszym umożliwieniu członkowi wypowiedzenia się, co do stawianych mu zarzutów. Zarząd obowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wykluczonemu członkowi pisemnej treści uchwały.
 2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1, p. 1 – 4 stwierdzane jest uchwałą Zarządu. Przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały.
 4. Członkostwo w Klubie może być zawieszone na pisemny wniosek członka na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku.

Rozdział IV

Organy Klubu

Art. 18.

 1. Organami Klubu są:
 • Walne Zebranie Członków Klubu;
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna;
 • Sąd Koleżeński.
 1. Gdy liczba członków Klubu osiągnie, co najmniej trzystu, w miejsce Walnego Zebrania Członków Klubu powołuje się Zebranie Delegatów Klubu. Przepisy Statutu Klubu dotyczące Walnego Zebrania Członków Klubu stosuje się odpowiednio do Zebrania Delegatów Klubu, chyba, że Statut Klubu stanowi inaczej.
 2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat. Mandat członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą zakończenia pierwszego Walnego Zebrania Członków Klubu w roku, w którym upływa okres kadencji.
 3. Kadencja delegata Zebrania Delegatów Klubu trwa 3 lata. Mandat delegata wygasa w roku, w którym upływa jego kadencja, z chwilą otwarcia przez Prezesa Zarządu zebrania wyborczego.
 4. Uchwały Organów Klubu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych członków chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 19.

 1. Najwyższą władzą w Klubie jest Walne Zebranie Członków Klubu, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest w trybie zwyczajnym przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków Klubu otwiera Prezes Zarządu, po czym następuje wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu spośród uczestników zebrania zwykłą większością głosów.
 4. Walne Zebranie Członków Klubu prowadzi Przewodniczący.
 5. W przypadku równej ilości głosów podczas Wlanego Zebrania Członków Klubu, głos Przewodniczącego jest rozstrzygający.

Art. 20.

 1. O terminie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu, Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 14 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Z ważnych powodów Zarząd może skrócić ten termin do 7 dni. Powiadomienie następuje za pomocą usługi pocztowej, kurierskiej lub poczty elektronicznej.
 2. Delegaci wybierani są spośród członków Klubu przez zebranie wyborcze zwoływane przez Zarząd nie później niż na 20 dni przed terminem Zebrania Delegatów Klubu. Zarząd Klubu sporządza alfabetyczne listy członków Klubu uprawnionych do uczestnictwa w zebraniu wyborczym.
 3. Delegaci wybierani są w liczbie czterech na każdych stu uprawnionych członków Klubu.
 4. Delegatem na Zebranie Delegatów Klubu może zostać osoba, która:
 • Posiada bierne prawo wyborcze do organów Klubu;
 • Posiada pozwolenie na posiadanie broni;
 • Nie posiada względem Klubu zaległości z tytułu nieopłaconej składki ani innych zaległości finansowych.
 • Najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem wyborczym złoży Zarządowi pisemne oświadczenie o woli kandydowania oraz oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 20 ustęp 4, pkt. 1-3 Statutu Klubu.
 1. Zarząd ustala listę kandydatów spełniających warunki określone w ustępie 4, a następnie przedstawia ją zebraniu wyborczemu.
 2. Wybory delegatów odbywają się jawnie lub tajnie. Kwestię tę ustalają członkowie Klubu na zebraniu wyborczym w formie głosowania.
 3. Zebranie wyborcze otwiera Prezes Zarządu, po czym zarządza wybór Przewodniczącego zebrania. Wybór następuje zwykłą większością głosów spośród uczestników zebrania, posiadających bierne prawo wyborcze.
 4. Członkowie Klubu uczestniczący w zebraniu wyborczym powołują spośród swego grona trzyosobową Komisję Wyborczą. Komisja Wyborcza czuwa nad przebiegiem wyborów, liczy głosy oraz sporządza protokół z zebrania wyborczego. Członek ubiegający się o mandat delegata nie może być jednocześnie członkiem komisji wyborczej.
 5. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów do mandatu delegata uzyskało równą liczbę głosów, o tym, który z nich obejmie mandat decyduje Przewodniczący zebrania wyborczego.
 6. Po zakończeniu wyborów Zarząd na wniosek Przewodniczącego zebrania wyborczego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Wyborczej dotyczącej prawidłowości przebiegu wyborów, podejmuje uchwałę o wpisie delegatów do ewidencji delegatów. Do ewidencji delegatów załącza się również protokół sporządzony przez Komisję Wyborczą.
 7. Delegat obejmuje mandat z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o wpisie do ewidencji delegatów.
 8. Zebranie wyborcze Zarząd zwołuje przez powiadomienie członków uprawnionych do wzięcia w nim udziału. Powiadomienie następuje za pomocą usługi pocztowej, kurierskiej lub poczty elektronicznej.

Art. 21.

 1. W przypadku powstania wakatu w organie Klubu, członkom tego organu przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru. Członek dokooptowany musi spełniać warunki przewidziane dla kandydatów ubiegających się o dane stanowisko na zasadach ogólnych.
 2. Zgodę na dokooptowanie nowego członka organu musi wyrazić bezwzględna większość jego członków pochodzących z wyboru.

Art. 22.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może być zwołane przez Zarząd:
 • Z własnej inicjatywy;
 • Na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • Na wniosek, co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków Klubu, posiadających bierne i czynne prawo wyborcze lub na wniosek, co najmniej połowy delegatów Zebrania Delegatów Klubu.
 1. Wnioski określone w ustępie 1, pkt. 2 i 3 powinny zawierać wskazanie przyczyny zwołania nadzwyczajnego Zebrania.
 2. Zarząd może odmówić zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu, jeśli uzna podaną we wniosku przyczynę jego zwołania za bezzasadną. Odmowa następuje w formie uchwały podjętej w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. Uchybienie temu terminowi uniemożliwia Zarządowi skorzystanie z prawa odmowy zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.
 3. Zarząd jest obowiązany do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu mimo odmowy udzielonej na podstawie ustępu 3, jeżeli:
 • Komisja Rewizyjna złoży ponownie wniosek określony w ustępie 1, pkt. 2, przy czym uchwałę taką podejmie, co najmniej dwie trzecie składu Komisji;
 • Wniosek określony w ustępie 1, pkt. 3 złoży ponownie, co najmniej połowa członków Klubu lub co najmniej dwie trzecie delegatów Zebrania Delegatów Klubu.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 23.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

 • Uchwalanie Statutu Klubu lub jego zmiany;
 • Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu;
 • Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu;
 • Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu absolutorium dla ustępującego Zarządu;
 • Wybór członków Organów Klubu zgodnie ze Statutem Klubu;
 • Rozpatrywanie wniosków i postulatów członków Klubu;
 • Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu oraz przeznaczenia jego mienia;
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 • Nadawanie honorowego członkostwa Klubu;
 • Powoływanie innych organizacji prawem dopuszczonych;
 • Podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych Statutem Klubu oraz w sprawach niezastrzeżonych wyraźnie do kompetencji innych organów.

Art. 24.

 1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu spośród członków Klubu posiadających bierne prawo wyborcze.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego na pierwszym posiedzeniu wybiorą ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa\Sekretarza, Skarbnika.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów pełnego składu Zarządu.

Art. 25.

 1. Do zakresu zadań Zarządu należy:
 • Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu o ile Statut Klubu nie stanowi inaczej;
 • Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu Klubu, uchwałami oraz wytycznymi Walnego Zebrania Członków Klubu;
 • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu;
 • Zarządzanie majątkiem i funduszami klubu;
 • Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu;
 • Przyjmowanie nowych członków Klubu oraz podejmowanie uchwał w sprawach stwierdzenia ustania członkostwa i wykluczenia członka;
 • Inicjatywa do Walnego Zebrania Członków Klubu w sprawie nadawania członkostwa honorowego;
 • Składanie corocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
 • Nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia;
 • Podejmowania uchwał w sprawach:
  • Ustalania wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej;
  • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Klubu;
  • Sporządzanie bilansu finansowego Klubu;
 • Prowadzenie ewidencji delegatów Klubu;
 • Inicjatywa do Sądu Koleżeńskiego o rozpatrzenie naruszenia, o którym mowa w art. 16 ust. 2.
 1. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.

Art. 26.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu, spośród członków Klubu posiadających bierne prawo wyborcze.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu lub osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowo – gospodarczej i merytorycznej Klubu pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. W tym celu Komisja Rewizyjna podejmuje stosowne uchwały;
 • Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli wraz z żądaniem złożenia stosownych wyjaśnień oraz usunięcia wskazanych nieprawidłowości;
 • Składanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdania ze swojej działalności i przedstawianie umotywowanego wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
 1. W przypadku równej ilości głosów podczas posiedzeń Komisji Rewizyjnej, głos Przewodniczącego jest rozstrzygający.
 2. Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

Art. 27.

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybieranych spośród członków Klubu przez Walne Zebranie Członków Klubu. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Członka.
 2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata.
 3. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może być równocześnie członkiem Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 4. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:
 • Rozpatrywanie na wniosek Zarządu, naruszeń regulaminu, o których mowa w art. 16 ust. 2;
 • Rozwiązywanie sporów między członkami Klubu.
 1. Sąd Koleżeński obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje posiedzeniem i ustala jego porządek.
 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu.

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

Art. 28.

 1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze, służące wyłącznie realizacji celów statutowych Klubu.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
 • Opłata wpisowa i składa członkowska;
 • Dotacje, zapisy, spadki oraz darowizny uczynione na rzecz Klubu;
 • Dochody uzyskanie z działalności statutowej lub gospodarczej Klubu prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Dochody z majątku Klubu.
 1. Składa członkowska powinna być wpłacona do 31 stycznia każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składkę w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Klubu.
 2. Majątkiem i funduszami Klubu gospodaruje Zarząd.
 3. Czynności zarządu majątkiem, które wymagają zgody Walnego Zebrania Członków to:
 • Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
 • Nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce;
 • Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;
 • Wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Klubu na okres dłuższy niż 3 lata;
 • Rozporządzenie składnikiem majątku Klubu o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość;
 • Przyjęcie lub odrzucenie spadku.

Art. 29.

 1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
 2. Klub prowadzi działalność w zakresie:
 • 11.Z Działalność obiektów sportowych;
 • 12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Art. 30.

 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Klub lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do:
 • Członków Klubu i jego organów;
 • Pracowników Klubu;
 • Małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia;
 • Osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Zabronione jest przekazywanie majątku Klubu osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 4), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 4) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
 3. Zabronione jest kupowanie przez Klub na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt 1) i 2) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 4).

Art. 31.

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym oświadczeń w sprawach majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu.
 2. W przypadku zaistnienia długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej złożenie przez Prezesa oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stosowne oświadczenie może złożyć Wiceprezes, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

Art. 32.

 1. Uchwalenia lub zmiany Statutu Klubu dokonuje Walne Zebranie Członków Klubu większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub większością dwóch trzecich głosów obecnych w drugim terminie.
 1. Zasadom określonym w ust. 1 podlega także podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu w sprawie rozwiązania Klubu. Uchwała taka określa sposób przeprowadzenia likwidacji wraz ze wskazaniem osób likwidatorów oraz podziału majątku likwidowanego.

Statut Klubu został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 07.04.2015 r.

Podpisano:

Pani Katarzyna Wronkowska                                                            Pan Maciej Grabowski

Protokolant                                                                                                                       Prezes Zarządu

Oferta strzelnicy skierowana jest dla amatorów, sympatyków strzelectwa oraz osób posiadających pozwolenie na broń.

Ze strzelnicy mogą korzystać również dzieci już od 7 roku życia.

Osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych mogą zapoznać się z różnymi rodzajami broni oraz podstawowymi technikami strzeleckimi.

This will close in 0 seconds

Na strzelnicy obowiązuje rezerwacja.

Można umówić się telefonicznie oraz mailowo.

Podczas rezerwacji określ ile będzie osób strzelających oraz czy będzie uczestnik niepełnoletni.

Wybierz pakiet lub skorzystaj z oferty indywidualnej.

Na wizytę zabierz ze sobą dowód tożsamości, a jeśli jesteś osobą niepełnoletnią musisz przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Pamiętaj, że płatność na miejscu możliwa jest tylko gotówką. Jeśli chcesz aby została wystawiona faktura, prześlemy ją na maila.

This will close in 0 seconds

Strzelnica Olender Shooting Center w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 34/40. Mieścimy się w obiekcie: Centrum Sportu i Rekreacji Olender .

Zapraszamy na strzelnicę wejściem basenowym do poziomu -1.

 


This will close in 0 seconds

Kontakt
tel. kom. 887 88 66 88
tel. 56 622 06 wew. 51,osc.strzelnica@o2.pl,
strzelnicaolender@gmail.com


godziny otwarcia

wtorek - sobota: w godzinach 12:00 - 20:00

* ostatnie wejście na salę strzelania godz.18:30

niedziela: nieczynne

poniedziałek: nieczynne


This will close in 0 seconds

  This will close in 0 seconds